პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება ყველა ინფორმაციაზე, რომელიც ინტერნეტ–მაღაზიას www.emm.ge შეუძლია მიიღოს იმ მომხმარებლის შესახებ, რომელიც იყენებს მის პროგრამებს და პროდუქტებს.

1. ტერმინების განსაზღვრებები:

1.1 თანამედროვე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოიყენება შემდეგი ტერმინები:
1.1.1 ინტერნეტ–მაღაზიის ადმინისტრაციული საიტი (საიტის ადმინისტრაცია) – ეს არის ორგანიზაციის სახელით მოქმედი, ავტორიზებული თანამშრომლების მიერ საიტის მართვა. ისინი ახორციელებე პერსონალური მონაცემების დამუშავებას და განსაზღვრავენ ამ დამუშავების მიზნებს.
1.1.2 “პერსონალური მონაცემები” – ეს არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება განსაზღვრულ ფიზიკურ პირს.
1.1.3 “პერსონალური მონაცემების დამუშავება” – ეს არის ნებისმიერი ოპერაცია ან ქმედებების ერთობლიობა სუბიექტის მიერ ავტომატიზაციის საშუალებების გამოყენებისას, ან პერსონალური მონაცემების გამოყენების გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, შენახვა, განმარტება (განახლება, მოდიფიკაცია), მოპოვება , გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, დებულება, ხელმისაწვდომობა)დეპერსონალიზაცია, ბლოკირება, წაშლა, პერსონალური მონაცემების განადგურება.
1.1.4 “პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა” – ოპერატორს, ან სხვა პირს, რომელსაც მიუწვდება ხელი სუბიექტის პერსონალურ მონაცემებზე, მოეთხოვება–არ დაუშვას მათი გავრცელება, მათი თანხმობის ან სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე.
1.1.5 ინტერნეტ–მაღაზიის საიტის მომხმარებელი – ეს არის პირი, რომელსაც აქვს წვდომა ინტერნეტ–მაღაზიის საიტთან, ინტერნეტის ქსელის საშუალებით.
1.1.6 “Cookies”–ეს არის ვებ–სერვერის მიერ გაგზავნილი მონაცემების მცირე ნაწილი, რომელიც ინახება მომხმარებლის კომპიუტერში და რომელსაც ვებ–მომხმარებელი ან ვებ–ბრაუზერი უგზავნის სერვერს HTTP-მოთხოვნის დროს, როცა ცდილობს საიტის გვერდის გახსნას.
1.1.7 “IP-address”-ეს არის უნიკალური ქსელის მისამართი, რომელიც აგებულია IP–პროტოკოლზე.

2. ზოგადი დებულებები

2.1. მომხმარებლის მიერ ინტერნეტ–მაღაზიის გვერდის გამოყენება ნიშნავს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის და მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობების მიღებას.
2.2.კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებთან უთანხმოების შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს ინტერნეტ–მაღაზიის ვებ–გვერდის გამოყენება.
2.3 ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ ონლაინ–მაღაზიის–(დასახელება) ვებ–გვერდზე და არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირის საიტებზე, რომელზედაც მომხმარებელს შეუძლია გადასვლა არსებული მაღაზიის ვებ–გვერდიდან.
2.4 საიტის ადმინისტრაცია არ ადასტურებს მომხმარებელთა პირადი მონაცემების ნამდვილობას ინტერნეტ–მაღაზიის საიტზე.

3. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანი

3.1 კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თანახმად, ონლაინ–მაღაზიის ადმინისტრაცია ვალდებულია არ გაამჟღავნოს პირადი მონაცემები, რომლითაც მომხმარებელი დარეგისტრირებულია ამ გვერდზე ან რომლითაც სარგებლობს საქონლის შესყიდვისას ამ საიტიდან.
3.2 ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დებულებით მომხმარებლებს მიეწიოდებათ სარეგისტრაციო ფორმა, რომელიც მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
3.2.1 მომხმარებლის გვარი, სახელი.
3.2.2 მომხმარებლის საკონტაქტო ტელეფონი.
3.2.3 ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
3.2.4 პროდუქტის მიწოდების მისამართი.
3.2.5 მომხმარებლის საცხოვრებელი ადგილი.
3.3 ინტერნეტ–მაღაზია იცავს იმ მონაცემებს, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა სარეკლამო ბლოკების და იმ გვერდების მონახულებისას, რომელთა სისტემაში დამონტაჟებულია სტატისტიკური სკრიპტი (“პიქსელი”) … ესენია:
* IP მისამართი.
* ინფორმაცია cookies-იდან.
* ინფორმაცია ბრაუზერზე.
* წვდომის დრო.
* იმ გვერდის მისამართი , რომელზეც განთავსებულია რეკლამა.
* რეფერერი (წინა გვერდის მისამართი).
3.3.1 cookies–ის გათიშვამ შეიძლება გამოიწვიოს, ინტერნეტ–მაღაზიის საიტთან წვდომა ავტორიზაციის მსურველთათვის
3.3.2 ინტერნეტ–მაღაზია აგროვებს სტატისტიკას IP მისამართების შესახებ, ეს ინფორმაცია გამოიყენება ტექნიკური პრობლემის იდენტიფიცირების, აგრეთვე ფინანსური გადასახადების კანონიერების კონტროლის მიზნით
3.4 ნებისმიერი სხვა პერსონალური ინფორმაცია (შესყიდვების ისტორია, გამოყენებული ბრაუზერები და ოპერატიული სისტემები) ექვემდებარება საიმედო შენახვას და არგავრცელებას, გარდა ქვემოთ მოყვანილი 5.2 და 5.3 კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა.

4. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების შეგროვების მიზნები

4.1 პერსონალური მონაცემები საიტის ადმინისტრაციამ შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი მიზნით:
4.1.1 მომხმარებლის იდენტიფიკაციისთვის, რომელიც დარეგისტრირებულია ინტერნეტ–მაღაზიის საიტზე, რათა გააფორმოს შეკვეთა ან ხელშეკრულება პროდუქციის ყიდვა–გაყიდვის თაობაზე დისტანციურად (მაღაზიის სახელწოდება)
4.1.2 რომ ინტერნეტ მაღაზიის საიტის პერსონალური რესურსები იყოს ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთის
4.1.3 რათა მომხმარებელთან დაამყაროს უკუკავშირი, მათ შორის შეტყობინების გაგზავნით, შეძლოს მომხმარებლის მიერ გამოგზავნილი შეკითხვების და განცხადებების დამუშავება და რეაგირება მასზე.
4.1.4 განსაზღვროს მომხმარებლის ადგილმდებარეობა უსაფრთხოების და თაღლიტბის თავიდან აცილების მიზნით
4.1.5 მომხმარებლის მიერ მიწოდებული ძირითადი მონაცემების ნამდვილობის და სისრულის დადასტურება
4.1.6 მომხმარებლის თანხმობით შექმნას ანგარიშების ჩანაწერები, რომლითაც ხორციელდება შესყიდვები
4.1.7 მიიღოს მომხმარებლის შენიშვნები შეკვეთის დროს
4.1.8 განახორციელოს გადასახადების გადამუშავება და მიღება საგადასახადო ან საგადასახადო შეღავათების დადასტურება, სადავო გადახდა, მომხმარებლის მიერ საკრედიტო ხაზის მიღების უფლების განსაზღვრა
4.1.9 მომხმარებელთან ეფექტური ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა თუ შემთხვევით რაიმე პრობლემას წააწყდება საიტის გამოყენებისას.
4.1.10 მომხმარებლის ტანხმობით წარმოადგინოს ინფორმაცია პროდუქტის განახლებაზე, სპეც. წინადადებებზე, ფასებზე, გაგზავნის სიახლეზე და სხვა შეტავაზებებზე–ინტერნეტ მაღაზიის ან მისი პარტნიორების სახელით.
4.1.11 განახორციელოს სარეკლამო საქმიანობა–მომხმარებლის თანხმობით.
4.1.12 მისცეს საშუალება მომხმარებელს ქონდეს წვდომა პარტნიორთა საიტებსა და სერვერებზე, პროდუქციის მიღების განახლების და მომსახურების მიზნით.

5. ინდივიდუალური ინფორმაციის დამუშავების გზები და პრობები

5.1 მომხმარებლის პირადი მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ყოველგვარი ლიმიტის გარეშე, ნებისმიერი სამართლებრივი გზით, მათ შორის პირადი მონაცემების, საინფორმაციო სისტემების ავტომატიზაციის საშუალებების ან მათ გამოყენების გარეშე.
5.2 მომხმარებელი ეთანხმება იმას, რომ საიტის ადმინისტრაციას აქვს უფლება გადასცეს პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს, კერძოდ კურიერულ მომსახურებას, საფოსტო ორგანიზაციებს, ელექტროკავშირების ოპერატორებს, რათა შესრულდეს მომხმარებლის შეკვეთა, რომელიც იქნება ინტერნეტ–მაღაზიის (დასახელება) საიტზე, საქონლის პროდუქციის ჩათლით
5.3 მომხმარებლის პირადი მონაცემები გადაეცემა საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილ ორგანოებს, მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
5.4 პირადი მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია მომხმარებელს აცნობებს ამის შესახებ
5.5 საიტის ადმინისტრაცია იღებს საჭირო ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის დაცვაზე, კერძოდ, არასანქცირებულ ან შემთხვევით ხელმისაწვდომობაზემ განადგურებაზე, მოდიფიცირებაზე, დაბლოკვაზე და გავრცელებაზე, აგრეთვე მესამე პირის სხვა უკანონო ქმედებებზე.
5.6 საიტის ადმინისტრაცია მომხმარებელთან ერთად იღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა თვიდან იქნას აცილებული ზარალი ან სხვა უარყოფით შედეგები, რომელიც თან ახლავს პირადი მონაცემების დაკარგვას ან გამჟღავნებას.

6. მხარეების ვალდებულებები

6.1 მომხმარებელი ვალდებულია:
6.1.1. მიაწოდოს ინფორმაცია პირადი მონაცემების შესახებ, იმისათვის რომ გამოიყენოს საიტი
6.1.2.პერსონალური მონაცემების შეცვლისას, განახლოს ან დაამატოს ინფორმაცია ამის შესახებ საიტზე.
6.2. საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია:
6.2.1. გამოიყენოს ინფორმაცია მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მე -4 პუნქტში მითითებული მიზნებისათვის.
6.2.2. უზრუნველყოს კონფიდენციალური ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვა, არ გაამჟღავნოს ის მომხმარებლის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე, ასევე არ აწარმოოს გაყიდვა, გაცვლა, გამოქვეყნება
6.2.3. მიიღოს ზომები, რათა დაიცვას კონფიდენციალურობა პირადი მონაცემების შესახებ
6.2.4. განახორციელოს პირადი მონაცემების ბლოკირება, თუკი ამას მოითხოვს მომხმარებელი, ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი , სუბიექტის პირადი მონაცემების შემოწმების პერიოდში,როცა გამოვლენილია რაიმე შეცდომა ან უკანონო მოქმედება.

7. მხარეთა პასუხისმგებლობა

7.1. საიტის ადმინისტრაცია, რომელიც არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, პასუხისმგებელია მომხმარებლის მიერ ზიანის მიყენებაზე, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პირადი მონაცემების ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით. 5.2., 5.3. და 7.2. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
7.2. კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი, თუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია:
7.2.1. გახდა საჯარო ქონება მის დაკარგვამდე ან გამჟღავნებამდე.
7.2.2. იგი მესამე მხარისგან იქნა მიღეული, სანამ მას საიტის ადმინისტრაცია მიიღებდა.
7.2.3. იქნა მომხმარებლის თანხმობით გაცხადებული.

8. დავის გადაწყვეტა

8.1. ინტერნეტ მაღაზიისა და საიტის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდს შორის ურთიერთობის შედეგად წარმოქმნილი დავების თაობაზე, საჩივრით სასამართლოში წასვლამდე, სავალდებულოა პრეტენზიის წარდგენა წერილობით, რათა დავა ნებაყოფილობით იქნას დარეგულირებული მხარეებს შორის
8.2 პრეტენზიის მიღებიდან 30 დღის გან–ში ადმინისტრაცია ვალდებულია განიხილოს ეს საკითხი და შედეგი აცნობოს მომხმარებელს
8.3. თუ შეთანხმება არ არის მიღწეული, დავა განიხილება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
8.4. საქართველოს ამჟამინდელი კანონმდებლობა ეხება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობას.

9. დამატებითი პირობები

9.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეცვალოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მომხმარებელთა თანხმობის გარეშე.
9.2. ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ამოქმედდება მისი ინტერნეტ მაღაზიის ვებ-გვერდზე განთავსების მომენტიდან, თუ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი რედაქციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
9.3. ნებისმიერი წინადადება ან შეკითხვა ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა, უნდა აღინიშნოს ინტერნეტ მაღაზიის საიტზე.
9.4. მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განთავსდება საიტზე https://emm.ge